Συμβουλευτική επί φορολογικών θεμάτων και φορολογικός σχεδιασμός

Όλες οι εταιρίες χρειάζονται εξειδικευμένες επαγγελματικές συμβουλές προκειμένου να διαχειρίζονται σωστά τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Η ομάδα μας σας προσφέρει εξειδικευμένες λύσεις, όχι μόνο σε ό,τι αφορά στην προετοιμασία των φορολογικών δηλώσεων εισοδήματος, ΦΠΑ, ακίνητης περιουσίας και λοιπών φόρων, αλλά και σε ειδικά θέματα όπως δασμοί, τέλη χαρτοσήμου και φόροι κεφαλαίου.