Στη KMC κατανοούμε την πολυπλοκότητα, τους απαιτούμενους πόρους και την ειδίκευση που απαιτούνται για την παροχή υπηρεσιών μισθοδοσίας τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, εγκαίρως, κάθε φορά.
Δεν είναι εύκολο να επιτευχθεί η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών μισθοδοσίας. Οι συνεχείς αλλαγές στους Νόμους και κανονισμούς και η ανάγκη να προστατευθούν ευαίσθητες προσωπικές πληροφορίες, σημαίνει ότι οι εταιρίες χρειάζονται μια αξιόπιστη ομάδα να τις υποστηρίξει. Με το να συνεργαστείτε με τη KMC, μπορείτε να είστε σίγουροι ότι θα σας παρασχεθεί μια υπηρεσία συνεπής, υψηλής ποιότητας, που εξασφαλίζει την πλήρη συμμόρφωση  με το κανονιστικό πλαίσιο και δίνει προσοχή στη λεπτομέρεια, ανά πάσα στιγμή.

  • Διαχείριση αρχείων μισθοδοσίας
  • Πλήρης επεξεργασία μισθοδοσίας και προϋπολογισμός κόστους
  • Προετοιμασία αρχείων πληρωμής μισθοδοσίας και ασφαλιστικών ταμείων
  • Σύνταξη ψηφιακού αρχείου εργαζομένων και συμβάσεων
  • Υποβολή ΑΠΔ, καταστάσεων Επιθεώρησης Εργασίας και εντύπων ΟΑΕΔ
  • Συμβουλευτική σε θέματα εργατικής νομοθεσίας
  • Συμβουλευτική και υποστήριξη σε θέματα Επιθεώρησης Εργασίας
  • Διαχείριση και αξιολόγηση κόστους μισθοδοσίας