Οι βασικές απαιτήσεις της Εταιρικής Διακυβέρνησης έχουν καταστεί ένα ιδιαίτερα φλέγον ζήτημα για τις ελληνικές επιχειρήσεις.

Οι πρόσφατες αλλαγές, περιλαμβάνουν σημαντικές αλλαγές τόσο στο λεκτικό κομμάτι των εκθέσεων, όσο και στην παροχή πρόσθετων στοιχείων που απαιτούνται από τις Επιτροπές Ελέγχου και την αναφορά επί αμοιβών. Παρά το γεγονός ότι πολλοί από αυτούς τους κανόνες ισχύουν μόνο για τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, αποτελούν ολοένα και μεγαλύτερο αντικείμενο χρήσης ως «βέλτιστες πρακτικές» για όλους τους οργανισμούς και ιδίως εκείνους που οφείλουν να παρέχουν ενημέρωση προς τρίτους, όπως επενδυτές, πιστωτές ή άλλους ενδιαφερόμενους.

Οι ομάδες μας γνωρίζοντας καλά τους σχετικούς κανονισμούς, και ακόμη περισσότερο τη λογική που τους διέπει, μπορούν να σας βοηθήσουν να καταστρώσετε τη στρατηγική σας σχετικά με τη Διακυβέρνηση, να οργανώσετε σωστά και λειτουργικά τις Επιτροπές Ελέγχου και να εφαρμόσετε διαδικασίες βέλτιστης πρακτικής, ώστε να ανταποκρίνεστε στο ακέραιο σε όλες τις απαιτήσεις της Εταιρικής Διακυβέρνησης.