Η ελεγκτική μας προσέγγιση βασίζεται σε μια εκτενή μεθοδολογία ελέγχου, σύμφωνη με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα και τη νομοθεσία στην Ελλάδα. Στο Εγχειρίδιο Ελέγχου της BDO καθορίζονται ενδελεχώς οι διαδικασίες που σχετίζονται με την παροχή των υπηρεσιών ελέγχου. Ο σχεδιασμός και η στρατηγική του ελέγχου μας, επικεντρώνεται στον «επιχειρηματικό κίνδυνο» και ως εκ τούτου είναι προσαρμοσμένος σε κάθε έναν από εσάς, ώστε να αντικατοπτρίζει τους ειδικούς επιχειρηματικούς, κανονιστικούς και χρηματοοικονομικούς κινδύνους που σας αφορούν. Η προσέγγισή μας υποστηρίζεται από το ολοκληρωμένο λογισμικό εργαλείο Αudit Ρrocess Τool (APT) που έχει αναπτύξει η BDO, με αποτέλεσμα να είμαστε σε θέση να παρέχουμε πιο αποτελεσματικές και αποδοτικές ελεγκτικές υπηρεσίες σε όλους τους πελάτες μας. Η χρήση αυτής της μεθοδολογίας απo όλες τις εταιρίες-μέλη του δικτύου της BDO, με συνέπεια και από κοινού, μας επιτρέπει την αποτελεσματική διαχείριση του κινδύνου των πελατών μας αλλα και της εταιρείας. Η χρήση κοινής μεθοδολογίας ελέγχου και κοινής πλατφόρμας λογισμικού σε όλο τον κόσμο, μας καθιστά συνεπείς και διαφανείς ως προς την εργασία μας και τον τρόπο με τον οποίο αυτή διεξάγεται.

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ