Ο πρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρείας, Μαργαρίτης Κωνσταντίνος ανήκει στο

Μητρώο Διαχειριστών Αφερεγγυότητας Βαθμίδα Α΄ αριθ. μητρώου 34.