Έχοντας ως κύριο στόχο την άρτια, συνεπή και επαρκή στήριξη των επιχειρήσεων, συνδράμουμε τις εταιρίες όλων των μεγεθών να διαχειριστούν αποτελεσματικά λειτουργίες «back office», μέσα από ένα φάσμα ολοκληρωμένων υπηρεσιών τήρησης λογιστηρίου και πλήρους συμμόρφωσης με την κείμενη νομοθεσία.
 • Οργάνωση και πρώτη εγκατάσταση λογιστηρίων
 • Επίβλεψη λογιστηρίων
 • Αναδιοργάνωση υφιστάμενων λογιστικών συστημάτων
 • Παροχή συστημάτων μηχανογράφησης λογιστηρίου
 • Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΕΛΠ
 • Μετατροπή οικονομικών καταστάσεων σε ΕΛΠ
 • Σύνταξη πακέτων πληροφόρησης για σκοπούς ενοποίησης
 • Σύνταξη μηνιαίων εκθέσεων ενημέρωσης της Διοίκησης (Finance / Management Reports)
 • Κοστολόγηση
 • Ταμειακές Ροές
 • Χρηματοοικονομικοί δείκτες
 • Λογιστικές αναλύσεις
 • Ψηφιοποίηση αρχείου φορολογικών και λογιστικών εγγραφών
 • Ειδικές πραγματογνωμοσύνες
 • Γραμματειακή υποστήριξη λογιστηρίου