Σε τί διαφέρουμε;

  • Αντιλαμβανόμαστε και εκτιμούμε τις ανάγκες των επιχειρήσεων και ενεργούμε με ευέλικτο τρόπο, ώστε να εξασφαλίζουμε την ελάχιστη δυνατή λειτουργική διαταραχή κατά τη διάρκεια των ελέγχων.
  • Η αναλογία ελεγκτικού προσωπικού προς εταίρους είναι χαμηλότερη από αυτή των βασικών ανταγωνιστών μας, με αποτέλεσμα οι εταίροι να συμμετέχουν περισσότερο στη διεξαγωγή του ελέγχου.
  • Μπορούμε να συνεργαστούμε με τη Διοίκηση στο σχεδιασμό κατάλληλων διαδικασιών ελέγχου για την επιχείρηση.
  • Χρησιμοποιούμε εργαλεία χαρτογράφησης κινδύνων για τον εντοπισμό των κρίσιμων επιχειρησιακών διαδικασιών και των συναφών κινδύνων, που βοηθούν τη Διοίκηση στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών της σχετικά με την Εταιρική Διακυβέρνηση.
  • Δουλεύουμε παράλληλα με την τεχνική ομάδα μας, ώστε να εξασφαλίζουμε την έγκαιρη επίλυση τυχόν θεμάτων.

Έλεγχοι

  • Έλεγχοι εταιρικών οικονομικών καταστάσεων (ΕΛΠ / ΔΠΧΑ).
  • Έλεγχοι ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων (ΕΛΠ / ΔΠΧΑ).
  • Έλεγχοι ή επισκοπήσεις πληροφοριακών πακέτων για σκοπούς ενοποίησης.
  • Ετήσιοι έλεγχοι συμμόρφωσης για σκοπούς reporting.
  • Οικονομικοί έλεγχοι για εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών.