Ο φορολογικός έλεγχος, όπως αυτός προβλέπεται από το άρθρο 65A του Ν. 4174/2013, αφορά στις ανώνυμες εταιρείες, τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων, των οποίων οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά, βάσει γενικών ή ειδικών διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας, από Νόμιμους Ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία που είναι εγγεγραμμένα στο δημόσιο Μητρώο του Ν. 3693/2008 (Φ.Ε.Κ. 174Α’).

Με την ολοκλήρωση της εργασίας μας, εκδίδεται η «Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης» η οποία διεξάγεται με βάση το Διεθνές Πρότυπο Ανάθεσης Εργασιών Διασφάλισης 3000 «Έργα διασφάλισης Πέραν Ελέγχου ή Επισκόπησης Ιστορικής Οικονομικής Πληροφόρησης» και την ισχύουσα νομοθεσία.