Ο πρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρείας, Μαργαρίτης Κωνσταντίνος ανήκει στο Μητρώο Διαμεσολαβητών ν. 3898/2010.