Για τη KMC, ο όρος αυτός σημαίνει η ικανότητα των επιχειρήσεων να προασπίσουν μελλοντικά τον εαυτό τους και να δημιουργήσουν βραχυπρόθεσμες αποδόσεις, προσδίδοντας παράλληλα αξία στους μετόχους τόσο μεσοπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. Η ατζέντα της βιωσιμότητας ποικίλλει από κλάδο σε κλάδο, αλλά συνήθως καλύπτει τους τομείς του περιβάλλοντος, της ενέργειας και των κοινωνικών ζητημάτων, που μπορεί να έχουν αντίκτυπο στην απόδοση των επιχειρήσεων.

Μόνο ένας περιορισμένος αριθμός μεγάλων εταιριών στην Ευρώπη δημοσιεύει τακτικά μη χρηματοοικονομικές πληροφορίες. Η ποιότητα των πληροφοριών που γνωστοποιούνται ποικίλλει, γεγονός που καθιστά δυσχερή την κατανόηση και σύγκριση της χρηματοοικονομικής επίδοσης και θέσης των εταιριών για τους επενδυτές και τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη. Οι εθνικές απαιτήσεις επίσης, είναι σημαντικά διαφορετικές, με συνέπεια να αυξάνεται η έλλειψη σαφήνειας τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους επενδυτές που λειτουργούν στην Ευρωπαϊκή αγορά. Οι Ευρωπαίοι νομοθέτες κατέληξαν λοιπόν στο συμπέρασμα ότι η προσέγγιση που υιοθετήθηκε στην ισχύουσα Ευρωπαϊκή Οδηγία, σχετικά με τη δημοσίευση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών, δεν παράγει το επιθυμητό αποτέλεσμα.

 

Ο ρόλος του ελεγκτή

Όσον αφορά στη μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, ο νόμιμος ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο, χρειάζεται να ελέγξει κατά πόσο αυτή έχει συμπεριληφθεί στην έκθεση διαχείρισης ή εναλλακτικά, εάν έχει συνταχθεί χωριστή έκθεση («έλεγχος ύπαρξης»). Τα κράτη μέλη μπορούν, ωστόσο, να απαιτούν τα στοιχεία των μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών να επαληθεύονται από ανεξάρτητο Ορκωτό Ελεγκτή, ο οποίος οφείλει να αναφέρει κατά πόσο, βάσει της γνώσης και της κατανόησης της επιχείρησης και του περιβάλλοντος λειτουργίας της, έχει εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην έκθεση διαχείρισης, και να δώσει μια ένδειξη της φύσης τυχόν ανακριβειών. Η «Regulatory and Public Policy Team» του Κεντρικού γραφείου της KMC International, παρακολουθεί στενά και καταγράφει όλες τις εξελίξεις και αλλαγές σχετικά με τη μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, ώστε τα μέλη της να είναι σε θέση να συνδράμουν άμεσα τους πελάτες τους στην προσαρμογή τους στις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας και της εθνικής νομοθεσίας.