Η λογιστική είναι ένα βασικό στοιχείο σχεδιασμού της εταιρικής επικοινωνίας όσον αφορά στις αγορές, τους επενδυτές και τους επιχειρηματικούς εταίρους. Οι διαδικασίες αυτές καλύπτονται μέσω της λογιστικής απεικόνισης, ακολουθώντας τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα ή διεθνή λογιστικά πρότυπα (IFRS, US GAAS).

Η ορθή και βάσιμη λογιστική απεικόνιση, αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για την δημιουργία ενός ισχυρού εταιρικού προφίλ που εμπνέει εμπιστοσύνη.

Οι Λογιστικές Αρχές αλλάζουν συνεχώς. Αυτό σημαίνει ότι οι εταιρίες πρέπει διαρκώς να παρακολουθούν και να αξιολογούν τις μεταβαλλόμενες συνθήκες. Η προσέγγισή μας στη KMC λαμβάνει υπόψη όλο το φάσμα των συστημάτων και διαδικασιών σε θέματα λογιστικής και φορολογίας που χρησιμοποιείτε στον οργανισμό σας και στοχεύει στο να σας βοηθήσει εύκολα και έγκαιρα να αντιμετωπίσετε όλες τις αλλαγές.

 

Ελληνικά και Διεθνή Πρότυπα

Η μετατροπή στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ΔΠΧΑ, δε συνεπάγεται μόνο την αλλαγή της αριθμητικής βάσης. Αντίθετα, πρόκειται για μια ουσιώδη διαδικασία μετασχηματισμού της λογιστικής. Σε συνδυασμό με μια πληθώρα οργανωτικών αλλαγών που απαιτούνται, πρέπει πρώτα απ’ όλα να τεθούν τα κατάλληλα λογιστικά ερωτήματα.

Μετά την αρχική μετατροπή σε ΔΠΧΑ, η επόμενη πρόκληση είναι να καταφέρετε να συμβαδίσετε με τις συνεχείς και επιταχυνόμενες αλλαγές. Οι αλλαγές στα πρότυπα καθώς και η εισαγωγή νέων προτύπων, συχνά εμπεριέχουν πολύπλοκα ζητήματα που απαιτούν μια δομημένη προσέγγιση.

Στη KMC σκοπός μας είναι να σας υποστηρίζουμε, με την εμπειρία και την εξειδίκευση μας.

 

Συμβουλές και υποστήριξη για προγραμματισμένες συναλλαγές και τις λογιστικές τους επιπτώσεις.

Οι συμβατικές υποχρεώσεις δημιουργούν μεγάλες προκλήσεις όσον αφορά στη δημοσιοποίηση του ισολογισμού και τα μελλοντικά κέρδη της εταιρίας. Παραδείγματος χάριν, οι συμβάσεις πωλήσεων, οι συναλλαγές μισθώσεων κλπ., είναι πολύπλοκες συναλλαγές των οποίων οι επιπτώσεις στον ισολογισμό πρέπει να αναλυθούν και να προγραμματιστούν πριν τη σύναψη του συμβολαίου.

Η ομάδα μας, σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδικασία της συναλλαγής και είναι διαθέσιμη με την εμπειρία και την εξειδίκευσή της ανά πάσα στιγμή.

 

Συμβουλές και υποστήριξη για την επίλυση ειδικών ζητημάτων, όπως η κατανομή της τιμής της αγοράς και τα τεστ απομείωσης αξίας.

Υπάρχουν διάφορα ειδικά θέματα που προκύπτουν στη λογιστική, σχετικά με την υιοθέτηση και εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης τα οποία απαιτούν μια συγκεκριμένη προσέγγιση από πλευράς των εταιριών.

Για παράδειγμα, η διαδικασία κατανομής της τιμής αγοράς σύμφωνα με το IFRS 3 αλλά και σύμφωνα με το IAS 28 απαιτεί εκτεταμένη εμπειρία όσον αφορά στις εφαρμοστέες διαδικασίες αποτίμησης καθώς και την απόκτηση και αξιολόγηση πληροφοριών.

Τα τεστ απομείωσης σύμφωνα με το ΙΑS 36, δεν είναι λιγότερο σύνθετα και γίνονται όλο και περισσότερο θέμα δημόσιας συζήτησης. Οι εταιρείες αναγκάζονται να ανταποκριθούν νωρίς στις αλλαγές και, εάν είναι απαραίτητο, να προσαρμόσουν τα αρχικά τους σχέδια, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε προσαρμογή των αξιών.